FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

राजपत्र

Title Content
परशुराम नगरपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ PDF icon परशुराम नगरपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६.pdf
परशुराम नगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा ब्यवस्थापन ऐन,२०७६ PDF icon परशुराम नगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा ब्यवस्थापन ऐन,२०७६.pdf
दिगो जलचर तथा जलीय जैविक विविधता संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ PDF icon दिगो जलचर तथा जलीय जैविक विविधता संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०७६.pdf
नगर शिक्षक व्यवस्थान (पहिलो संसोधन) कार्यविधि २०७६ PDF icon नगर शिक्षक व्यवस्थान (पहिलो संसोधन) कार्यविधि २०७६.pdf
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा उपयोग ऐन २०७६ PDF icon नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा उपयोग ऐन २०७६.pdf
निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण (कार्यबिधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावलि, २०७४ PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण (कार्यबिधि) नियमावलि, २०७४.pdf
परशुराम नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६लाई संसोधन गर्न बनेको ऐन PDF icon परशुराम नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६लाई संसोधन गर्न बनेको ऐन.pdf
परशुराम नगरपालिकाको राजस्व बृद्धि सम्बन्धी ऐन २०७६ PDF icon परशुराम नगरपालिकाको राजस्व बृद्धि सम्बन्धी ऐन २०७६.pdf
अार्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ PDF icon अार्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
इक्विप्मेन्ट्स र सवारी साधन संचालन कार्यविधि २०७५ PDF icon इक्विप्मेन्ट्स र सवारी साधन संचालन कार्यविधि २०७५.pdf

Pages