FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

राजपत्र

Title Content
नदी तथा अन्य सार्बजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६ । PDF icon नदि जन्य ब्यवस्थापन र फोहरमैला सम्बन्धि कार्यविधि २०७६.pdf
सडक वालवालिकाको व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि ,२०७६ । PDF icon सडक बालबालिका व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७६.pdf
छाडा चौपाया नियन्त्त्रण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७६ । PDF icon छाडा चौपाया नियन्त्त्रण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७६ .pdf
नगरस्तरीय खेलकुद सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७६ । PDF icon नगरस्तरीय खेलकुद सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधी २०७६.pdf
स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ । PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ PDF icon लैङिंक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधी २०७८.pdf
उर्जा उपसमिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि,२०७८ PDF icon उर्जा उपसमिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
करारमा खेलकुद प्रशिक्षक छनौट सम्बन्धी कार्यविधी,२०७७ । PDF icon करारमा खेलकुद प्रशिक्षक छनौट सम्बन्धी कार्यविधी २०७७.pdf
परशुराम नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली , २०७६ PDF icon परशुराम नगरपालिकाको खरीद नियमावलि २०७६.pdf
परशुराम नगरपालिकाको शिक्षा प्रतिकार्य योजना ,२०७७ । PDF icon शिक्षा प्रतिकार्य योजना २०७७.pdf

Pages