FAQs Complain Problems

राजपत्र

Title Content
अाधारभुत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ कार्यविधि २०७५ PDF icon अाधारभुत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यावसायी ईजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यावसायी ईजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालन, कार्यविधि, २०७५ PDF icon एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालन, कार्यविधि, २०७५.pdf
एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालन, कार्यविधि, २०७५ PDF icon एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालन, कार्यविधि, २०७५.pdf
एकीकृत सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ PDF icon एकीकृत सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
परशुराम नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०७४ PDF icon परशुराम नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०७४.pdf
परशुराम नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ PDF icon परशुराम नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४.pdf
परशुराम नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ PDF icon परशुराम नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४.pdf

Pages