FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

सूचना तथा समाचार

सूचना प्रविधि अधिकृत द्वितीय पत्र लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम ।

सूचना प्रविधि अधिकृतको सेवा करारमा लिने सम्बन्धि पुनः प्रकासित सूचना ।

बिदा, काज/तालिम सम्बन्धमा ।

सूचना प्रविधि अधिकृत पदको सिप परिक्षण परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

घर भाडा लिने सम्बन्धी सूचना ।

सूचना प्रविधि अधिकृत पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन तथा सिप परिक्षण परिक्षाको मिति र पाठ्यक्रम सम्बन्धि सूचना ।

सूचना/विज्ञापन बाफतको भुक्तानी बारे सूचना ।

सूचना प्रविधि अधिकृतको सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

भुक्तानी विवरण सम्बन्धमा ।

करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई करार सम्झौता सम्बन्धि सूचना ।

Pages