FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना ।

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना ।

सेवा,समूह: स्वास्थ्य, पारामेडिक्स

पद: अ.हे.व.

तह: चौथो

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना ।

सेवा,समूह: स्वास्थ्य, नर्सिङ

पद: अ.न.मी.

तह: चौथो