FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
दिगो जलचर तथा जलीय जैविक विविधता संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ 09/29/2020 - 16:33
नगर शिक्षक व्यवस्थान (पहिलो संसोधन) कार्यविधि २०७६ 09/29/2020 - 16:33
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा उपयोग ऐन २०७६ 09/29/2020 - 16:32
निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण (कार्यबिधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावलि, २०७४ 09/29/2020 - 16:31
परशुराम नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६लाई संसोधन गर्न बनेको ऐन 09/29/2020 - 16:29
परशुराम नगरपालिकाको राजस्व बृद्धि सम्बन्धी ऐन २०७६ 09/29/2020 - 16:27
परशुराम नगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा ब्यवस्थापन ऐन,२०७६ 09/29/2020 - 16:26
परशुराम नगरपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ 09/29/2020 - 16:25
परशुराम नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७४ लाई संसोधन गर्न बनेको ऐन 09/29/2020 - 16:24
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 09/29/2020 - 16:23

Pages