FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
घरबहाल कर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६ । 04/03/2022 - 08:20
गरिबी निवारणका लागी लघु उद्मम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६ । 04/03/2022 - 08:17
उर्जा सम्बन्धी नीति,२०७८ । 04/03/2022 - 08:12
आर्थिक ऐन,२०७८ 04/03/2022 - 08:09
स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ । 04/03/2022 - 08:05
सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि ,२०७८ । 04/03/2022 - 08:02
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ । 04/03/2022 - 07:59
परशुराम नगरपालिकाको शिक्षा प्रतिकार्य योजना ,२०७७ । 04/03/2022 - 07:55
परशुराम नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली , २०७६ 04/03/2022 - 07:50
करारमा खेलकुद प्रशिक्षक छनौट सम्बन्धी कार्यविधी,२०७७ । 04/03/2022 - 07:47

Pages