FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
अाधारभुत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ कार्यविधि २०७५ 02/04/2019 - 13:36
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ 11/04/2018 - 11:16
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ 11/04/2018 - 11:16
घ वर्गको निर्माण व्यावसायी ईजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ 11/04/2018 - 11:15
एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालन, कार्यविधि, २०७५ 11/04/2018 - 11:14
एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालन, कार्यविधि, २०७५ 11/04/2018 - 11:14
एकीकृत सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ 11/04/2018 - 11:13
परशुराम नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०७४ 11/04/2018 - 11:12
परशुराम नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ 11/04/2018 - 11:12
परशुराम नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ 11/04/2018 - 11:11

Pages