FAQs Complain Problems

राजपत्र

Title Content
नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ PDF icon नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७४.pdf
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका २०७५.pdf
याेजना अनुगमन तथा समन्वय कार्यविधि २०७५ PDF icon याेजना अनुगमन तथा समन्वय कार्यविधि २०७५.pdf
परशुराम नगरपालिकाकाे कार्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ PDF icon परशुराम नगरपालिकाकाे कार्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
परशुराम नगरपालिकाका कमर्चारीहरूकाे अाचारसंहिता २०७५ PDF icon परशुराम नगरपालिकाका कमर्चारीहरूकाे अाचारसंहिता २०७५.pdf
पदपूर्ति समिति गठन कार्यविधि २०७५ PDF icon पदपूर्ति समिति गठन कार्यविधि २०७५.pdf
नगर शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ PDF icon नगर शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
नगर प्रहरी कार्विधि २०७५ PDF icon नगर प्रहरी कार्विधि २०७५.pdf
टाेल विकास संस्था गठन तथा संचालन कार्यविधि २०७५ PDF icon टाेल विकास संस्था गठन तथा संचालन कार्यविधि २०७५.pdf

Pages