FAQs Complain Problems

राजपत्र

Title Content
परशुराम नगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा ब्यवस्थापन ऐन,२०७६ PDF icon परशुराम नगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा ब्यवस्थापन ऐन,२०७६.pdf
परशुराम नगरपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ PDF icon परशुराम नगरपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६.pdf
परशुराम नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७४ लाई संसोधन गर्न बनेको ऐन PDF icon परशुराम नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७४ लाई संसोधन गर्न बनेको ऐन.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
मदिरा सेवन तथा उत्पादन नियन्त्रण ऐन २०७६ PDF icon मदिरा सेवन तथा उत्पादन नियन्त्रण ऐन २०७६.pdf
महिला, वालवालिका, दलित आदिवासी तथा लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरु संचालन ऐन २०७ PDF icon महिला, वालवालिका, दलित आदिवासी तथा लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरु संचालन ऐन २०७.pdf
सडक तथा भवन आचारसंहिता ब्यवस्थापन ऐन २०७६ PDF icon सडक तथा भवन आचारसंहिता ब्यवस्थापन ऐन २०७६.pdf
स्थानीय तहको आर्थिक ऐेन २०७६. PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक ऐेन २०७६.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ PDF icon नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf

Pages