FAQs Complain Problems

राजपत्र

Title Content
नगरस्तरीय खेलकुद सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७६ । PDF icon नगरस्तरीय खेलकुद सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधी २०७६.pdf
नगरपालिकाको आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्र कार्यसंचालन कार्यविधि, २०७६ । PDF icon नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf
दरबन्दी मिलान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ । PDF icon दरबन्दी मिलान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७.pdf
छाडा चौपाया नियन्त्त्रण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७६ । PDF icon छाडा चौपाया नियन्त्त्रण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७६ .pdf
घरबहाल कर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६ । PDF icon घरबहाल कर सम्बन्धी कार्यविधी २०७६.pdf
गरिबी निवारणका लागी लघु उद्मम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६ । PDF icon गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६.pdf
उर्जा सम्बन्धी नीति,२०७८ । PDF icon उर्जा निति २०७८.pdf
आर्थिक ऐन,२०७८ PDF icon Arthik Ayan 2078 Final.pdf
स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ । PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf
सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि ,२०७८ । PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८.pdf

Pages