FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

राजपत्र

Title Content
आर्थिक ऐेन २०७७ PDF icon आर्थिक ऐेन २०७७.pdf
अपांगता भएका ब्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७६ PDF icon अपांगता भएका ब्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७६.pdf
उद्योग व्यवसाय स्थापना तथा प्रवर्धन ऐन २०७६ PDF icon उद्योग व्यवसाय स्थापना तथा प्रवर्धन ऐन २०७६.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
कृषि तथा पशु पंक्षि व्यवसाय प्रवद्धन ऐन २०७६ PDF icon कृषि तथा पशु पंक्षि व्यवसाय प्रवद्धन ऐन २०७६.pdf
जनप्रतिनिधिको बैठक भत्ता तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ PDF icon जनप्रतिनिधिको बैठक भत्ता तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
दिगो जलचर तथा जलीय जैविक विविधता संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ PDF icon दिगो जलचर तथा जलीय जैविक विविधता संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०७६.pdf
नगर शिक्षक व्यवस्थान (पहिलो संसोधन) कार्यविधि २०७६ PDF icon नगर शिक्षक व्यवस्थान (पहिलो संसोधन) कार्यविधि २०७६.pdf
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा उपयोग ऐन २०७६ PDF icon नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा उपयोग ऐन २०७६.pdf
निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण (कार्यबिधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावलि, २०७४ PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण (कार्यबिधि) नियमावलि, २०७४.pdf

Pages